I. Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy

podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 1. 1. Název

  Statutární město Ostrava – městský obvod Třebovice

 2. 2. Důvod a způsob založení

  Město Ostrava bylo konstituováno jako územně členěné statutární město. Území města je členěno na 23 obvodů. Dělbu kompetencí mezi městem a městskými obvody stanoví  obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy.

 3. 4. Kontaktní spojení

  Adresa:
  5. května 5027/1

  722 00  Ostrava-Třebovice

  Tel.: 599 422 103  
  Fax: 599 422 104
  Mail:
  posta@trebovice.ostrava.cz
  Web: http://www.trebovice.ostrava.cz/

  ID datové schránky: wu8bzk6

  Úřední hodiny pro veřejnost

 4. 5. Bankovní spojení

  19-1651079319/0800 – příjmový účet (správní poplatky, místní poplatky, pokuty, nájemné, plnění z kupních smluv, variabilní symbol určený individuálně)

 5. 6. IČ obce

  00845451

 6. 7. DIČ

  CZ 00845451

 7. 9. Žádosti o informace

  Informace poskytnou příslušné úseky úřady po předchozím podání žádosti dle bodu 10.

  Žádost o poskytnutí informace

 8. 10. Příjem žádostí a dalších podání

  Způsoby podání žádosti:

  • ústně
  • písemně
  • elektronicky se zaručeným podpisem

  Místa podání žádosti:

  • podatelna Úřadu městského obvodu Třebovice
  • elektronická podatelna posta@trebovice.ostrava.cz
  • jednotlivé úseky Úřadu městského obvodu Třebovice (ústní žádost)
 9. 11. Opravné prostředky

  Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon (např. zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo nejde o samostatnou zvláštní úpravu (např. zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).

  Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele.

  Jedná-li se o rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání  zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

  Odvolání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštních předpisů (zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce). Odvolání musí mít náležitosti dle správního řádu. Musí z něj být především patrné, kdo jej podává, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání  se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

  Odvolání učiněné písemně lze podat:

  1. poštou na adresu: ÚMOb Třebovice, 5. května 5027/1, 722 00  Ostrava-Třebovice
  2. osobně na podatelně ÚMOb Třebovice

  Ústní odvolání lze podat u příslušného úseku úřadu, který rozhodnutí vydal.

 10. 12. Formuláře
 11. 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
 12. 14. Předpisy

  Přehled právních předpisů, kterými se řídí městský obvod Třebovice při výkonu samostatné a přenesené působnosti:

  Zákon č. 133/1985 Sb. , s úč. 1.7.1986, částka 34
  Zákon o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 250/2016 Sb. , s úč. 1.7.2017, částka 98
  Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

  Zákon č. 251/2016 Sb. , s úč. 1.7.2017, částka 98                                                                    Zákon o některých přestupcích

  Zákon č. 565/1990 Sb. , s úč. 1.1. 1991, částka č. 92
  Zákon o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 172/1991 Sb. , s úč. 24.5.1991, částka 36
  Zákon o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 455/1991 Sb. , s úč. 1.1.1992, částka 87
  Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 553/1991 Sb. , s úč. 1.1.1992, částka 104
  Zákon o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 246/1992 Sb. , s úč. 29.5.1992, částka 50
  Zákon na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 256/2013 Sb. , s úč. 1.1.2014, částka 99/2013                                                               Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 340/2013 Sb. , s úč. 1.1.2014, částka 132/2013
  Zákon o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 586/1992 Sb. , s úč. 1.1. 1993, částka 117
  Zákon o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 186/2013 Sb. , s úč. 1. 1. 2014, částka č. 77/2013
  Zákon o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 111/1994 Sb. , s úč. 1.8.1994, částka 37
  Zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 289/1995 Sb. , s úč. 1.1.1996, částka 76
  Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 13/1997 Sb. , s úč. 1.4.1997, částka 3
  Zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 106/1999 Sb. , s úč. 1.1.2000, částka 39 
  Zákon o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 166/1999 Sb. , s úč. 28.9.1999, částka 57
  Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 110/2019 Sb. , s úč. 24.4.2019 částka 47
  Zákon o zpracování osobních údajů

  Zákon č. 128/2000 Sb. , s úč. 12. 11. 2000, částka 38
  Zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 129/2000 Sb. , s úč. 12. 11. 2000, částka 38
  Zákon o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 130/2000 Sb. , s úč. 1.6.2000 částka 38
  Zákon o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 132/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 39
  Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 133/2000 Sb. , s úč. 1.7.2000 částka 39
  Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 157/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 49
  Zákon o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 218/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 65
  Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 219/2000 Sb. , s účt. 1.1.2001 částka 65
  Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 297/2016 Sb. , s úč. 19.9.2016 částka 115
  Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 320/2015 Sb. , s úč. 1.1.2016 částka 135
  Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 239/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 73
  Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 240/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 73
  Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 241/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 73
  Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 243/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 73
  Zákon o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 245/2000 Sb. , s úč. 9.8.2000 částka 73
  Zákon o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 248/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 73
  Zákon o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 250/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001, částka 73
  Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 301/2000 Sb. , s úč. 1.7.2001, částka 85
  Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 365/2000 Sb. , s úč. 23.10.2000, částka 99
  Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 100/2001 Sb. , s úč. 1.1.2002, částka 40
  Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 164/2001 Sb. , s úč. 18.6.2001, částka 64
  Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 185/2001 Sb. , s úč. 1.1.2002, částka 71
  Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 254/2001 Sb. , s úč. 1.1.2002, částka 98
  Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 256/2001 Sb. , s úč. 1.1.2002, částka 98
  Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 273/2001 Sb. , s úč. 2.8.2001, částka 104
  Zákon o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 274/2001 Sb. , s úč. 1.1.2002, částka 104
  Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 320/2001 Sb. , s úč. 1.1.2002, částka 122
  Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 352/2001 Sb. , s úč. 5.10.2001, částka 134
  Zákon o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 449/2001 Sb. , s úč. 1.7.2002, částka 168
  Zákon o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 491/2001 Sb. , s úč. 31.12.2001, částka 178
  Zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 6/2002 Sb. , s úč. 1.4.2002, částka 4
  Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 201/2012 Sb. , s úč. 1.9.2012, částka 69/2012
  Zákon o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 290/2002 Sb. , s úč. 1.7.2002, částka 106
  Zákon o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb. a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 312/2002 Sb. , s úč. 1.1.2003, částka 114
  Zákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 314/2002 Sb. , s úč. 1.1.2003, částka 114
  Zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 320/2002 Sb. , s úč. 1.1.2003, částka 117
  Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 215/2004 Sb. , s úč. 1.5.2004, částka 72
  Zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 235/2004 Sb. , s úč. 1.5.2004, částka 78/2004                                            Zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 326/2004 Sb. , s úč. 31.5.2004, částka 106
  Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 435/2004 Sb. , s úč. 1.10.2004, částka 143
  Zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 499/2004 Sb. , s úč. 1.1.2005, částka 173
  Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 500/2004 Sb. , s úč. 1.1.2006, částka 174
  Správní řád, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 561/2004 Sb. , s úč. 1.1.2005, částka 190
  Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 634/2004 Sb. , s úč. 16.1.2005, částka 215
  Zákon o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 108/2006 Sb. , s úč. 1.1.2007, částka 37
  Zákon o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 111/2006 Sb. , s úč. 1.1.2007, částka 37
  Zákon o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 134/2016 Sb. , s úč. 1.10.2016, částka 51
  Zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 159/2006 Sb. , s úč. 1.1.2007, částka 55
  Zákon o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 183/2006 Sb. , s úč. 1.1.2007, částka 63
  Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 187/2006 Sb. , s úč. 1.1.2007, částka 64
  Zákon o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 262/2006 Sb. , s úč. 1.1.2007, částka 84
  Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 300/2008 Sb. , s úč. 1.7.2009, částka 98
  Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 111/2009 Sb. , s úč. 1.1.2010, částka 33/2009                                                      Zákon o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 89/2012 Sb. , s úč. 1.1.2014, částka 33                                                                 Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

                                                                  

  Dále se městský obvod řídí vydanými právními předpisy města, jimiž jsou:

  Statut města Ostravy

  Vyhlášky statutárního města Ostravy

  Nařízení statutárního města Ostravy

 13. 15. Úhrady za poskytování informací

  Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

  Tento sazebník stanoví v souladu s ustanovením zákona výši úhrad za poskytování informací dle tohoto zákona.

  Pro hrazení nákladů spojených s poskytováním informací platí:

  Pokud náklady spojené s poskytnutím informace nepřesáhnou částku 200,- Kč, budou informace poskytnuty bezplatně.

  Pokud budou obdobné informace týmž žadatelem požadovány opakovaně, bude požadována úhrada, i když tato nepřesáhne 200,- Kč.

  Úhradu je možno zaplatit v hotovosti v pokladně Úřadu městského obvodu Třebovice, poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem, a to vždy před předáním informace, výjimečně lze informaci doručit žadateli na dobírku.

  Sazebník výše úhrad:

  Tento sazebník byl schválen usnesením Rady městského obvodu Třebovice č. 864/75 dne 12.1.2022.

  kopie listiny: černobílá barevná
  1 strana A4

  jednostranná 2 Kč

  oboustranná  3 Kč

  jednostranná 4 Kč

  oboustranná  7 Kč 

  1 strana A 3

  jednostranná  3 Kč

  oboustranná  5 Kč

  jednostranná  8 Kč

  oboustranná  14 Kč

  technické nosiče dat CD disk 8 Kč
  poštovné dle sazebníku poštovních služeb
  osobní náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací 160 Kč za každou započatou hodinu
  výše licenční odměny za oprávnění užít informaci

  není-li výše určena zvláštním právním předpisem, určí se její výše podle předchozích odstavců tohoto sazebníku

   

 14. 16. Seznam organizací

  Městský obvod Třebovice nemá žádné organizace.

 15. 18. Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
 16. 19. Licenční smlouva podle § 46 a násl. autorského zákona

  Dosud nebyla uzavřena žádná licenční smlouva.