Povinně zveřejňované informace

 1. I. Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy

  podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 2. 1. Název

  Statutární město Ostrava – městský obvod Třebovice

 3. 2. Důvod a způsob založení

  Město Ostrava bylo konstituováno jako územně členěné statutární město. Území města je členěno na 23 obvodů. Dělbu kompetencí mezi městem a městskými obvody stanoví  obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy.

 4. 4. Kontaktní spojení

  Adresa:
  5. května 5027/1

  722 00  Ostrava-Třebovice

  Tel.: 599 422 103  
  Fax: 599 422 104
  Mail:
  posta@trebovice.ostrava.cz
  Web: http://www.trebovice.ostrava.cz/

  ID datové schránky: wu8bzk6

  Úřední hodiny pro veřejnost

 5. 5. Bankovní spojení

  19-1651079319/0800 – příjmový účet (správní poplatky, místní poplatky, pokuty, nájemné, plnění z kupních smluv, variabilní symbol určený individuálně)

 6. 6. IČ obce

  00845451

 7. 7. DIČ

  CZ 00845451

 8. 9. Žádosti o informace

  Informace poskytnou příslušné úseky úřady po předchozím podání žádosti dle bodu 10.

  Žádost o poskytnutí informace

 9. 10. Příjem žádostí a dalších podání

  Způsoby podání žádosti:

  • ústně
  • písemně
  • elektronicky se zaručeným podpisem

  Místa podání žádosti:

  • podatelna Úřadu městského obvodu Třebovice
  • elektronická podatelna posta@trebovice.ostrava.cz
  • jednotlivé úseky Úřadu městského obvodu Třebovice (ústní žádost)
 10. 11. Opravné prostředky

  Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon (např. zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo nejde o samostatnou zvláštní úpravu (např. zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).

  Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele.

  Jedná-li se o rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání  zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

  Odvolání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštních předpisů (zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce). Odvolání musí mít náležitosti dle správního řádu. Musí z něj být především patrné, kdo jej podává, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání  se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

  Odvolání učiněné písemně lze podat:

  1. poštou na adresu: ÚMOb Třebovice, 5. května 5027/1, 722 00  Ostrava-Třebovice
  2. osobně na podatelně ÚMOb Třebovice

  Ústní odvolání lze podat u příslušného úseku úřadu, který rozhodnutí vydal.

 11. 12. Formuláře
 12. 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
 13. 14. Předpisy

  Přehled právních předpisů, kterými se řídí městský obvod Třebovice při výkonu samostatné a přenesené působnosti:

  Zákon č. 133/1985 Sb. , s úč. 1.7.1986, částka 34
  Zákon o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 250/2016 Sb. , s úč. 1.7.2017, částka 98
  Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

  Zákon č. 251/2016 Sb. , s úč. 1.7.2017, částka 98                                                                    Zákon o některých přestupcích

  Zákon č. 565/1990 Sb. , s úč. 1.1. 1991, částka č. 92
  Zákon o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 172/1991 Sb. , s úč. 24.5.1991, částka 36
  Zákon o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 455/1991 Sb. , s úč. 1.1.1992, částka 87
  Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 553/1991 Sb. , s úč. 1.1.1992, částka 104
  Zákon o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 246/1992 Sb. , s úč. 29.5.1992, částka 50
  Zákon na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 256/2013 Sb. , s úč. 1.1.2014, částka 99/2013                                                               Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 340/2013 Sb. , s úč. 1.1.2014, částka 132/2013
  Zákon o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 586/1992 Sb. , s úč. 1.1. 1993, částka 117
  Zákon o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 186/2013 Sb. , s úč. 1. 1. 2014, částka č. 77/2013
  Zákon o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 111/1994 Sb. , s úč. 1.8.1994, částka 37
  Zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 289/1995 Sb. , s úč. 1.1.1996, částka 76
  Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 13/1997 Sb. , s úč. 1.4.1997, částka 3
  Zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 106/1999 Sb. , s úč. 1.1.2000, částka 39 
  Zákon o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 166/1999 Sb. , s úč. 28.9.1999, částka 57
  Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 110/2019 Sb. , s úč. 24.4.2019 částka 47
  Zákon o zpracování osobních údajů

  Zákon č. 128/2000 Sb. , s úč. 12. 11. 2000, částka 38
  Zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 129/2000 Sb. , s úč. 12. 11. 2000, částka 38
  Zákon o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 130/2000 Sb. , s úč. 1.6.2000 částka 38
  Zákon o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 132/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 39
  Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 133/2000 Sb. , s úč. 1.7.2000 částka 39
  Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 157/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 49
  Zákon o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 218/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 65
  Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 219/2000 Sb. , s účt. 1.1.2001 částka 65
  Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 297/2016 Sb. , s úč. 19.9.2016 částka 115
  Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 320/2015 Sb. , s úč. 1.1.2016 částka 135
  Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 239/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 73
  Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 240/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 73
  Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 241/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 73
  Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 243/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 73
  Zákon o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 245/2000 Sb. , s úč. 9.8.2000 částka 73
  Zákon o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 248/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001 částka 73
  Zákon o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 250/2000 Sb. , s úč. 1.1.2001, částka 73
  Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 301/2000 Sb. , s úč. 1.7.2001, částka 85
  Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 365/2000 Sb. , s úč. 23.10.2000, částka 99
  Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 100/2001 Sb. , s úč. 1.1.2002, částka 40
  Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 164/2001 Sb. , s úč. 18.6.2001, částka 64
  Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 185/2001 Sb. , s úč. 1.1.2002, částka 71
  Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 254/2001 Sb. , s úč. 1.1.2002, částka 98
  Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 256/2001 Sb. , s úč. 1.1.2002, částka 98
  Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 273/2001 Sb. , s úč. 2.8.2001, částka 104
  Zákon o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 274/2001 Sb. , s úč. 1.1.2002, částka 104
  Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 320/2001 Sb. , s úč. 1.1.2002, částka 122
  Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 352/2001 Sb. , s úč. 5.10.2001, částka 134
  Zákon o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 449/2001 Sb. , s úč. 1.7.2002, částka 168
  Zákon o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 491/2001 Sb. , s úč. 31.12.2001, částka 178
  Zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 6/2002 Sb. , s úč. 1.4.2002, částka 4
  Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 201/2012 Sb. , s úč. 1.9.2012, částka 69/2012
  Zákon o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 290/2002 Sb. , s úč. 1.7.2002, částka 106
  Zákon o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb. a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 312/2002 Sb. , s úč. 1.1.2003, částka 114
  Zákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 314/2002 Sb. , s úč. 1.1.2003, částka 114
  Zákon o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 320/2002 Sb. , s úč. 1.1.2003, částka 117
  Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 215/2004 Sb. , s úč. 1.5.2004, částka 72
  Zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 235/2004 Sb. , s úč. 1.5.2004, částka 78/2004                                            Zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 326/2004 Sb. , s úč. 31.5.2004, částka 106
  Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 435/2004 Sb. , s úč. 1.10.2004, částka 143
  Zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 499/2004 Sb. , s úč. 1.1.2005, částka 173
  Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 500/2004 Sb. , s úč. 1.1.2006, částka 174
  Správní řád, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 561/2004 Sb. , s úč. 1.1.2005, částka 190
  Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 634/2004 Sb. , s úč. 16.1.2005, částka 215
  Zákon o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 108/2006 Sb. , s úč. 1.1.2007, částka 37
  Zákon o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 111/2006 Sb. , s úč. 1.1.2007, částka 37
  Zákon o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 134/2016 Sb. , s úč. 1.10.2016, částka 51
  Zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 159/2006 Sb. , s úč. 1.1.2007, částka 55
  Zákon o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 183/2006 Sb. , s úč. 1.1.2007, částka 63
  Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 187/2006 Sb. , s úč. 1.1.2007, částka 64
  Zákon o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 262/2006 Sb. , s úč. 1.1.2007, částka 84
  Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 300/2008 Sb. , s úč. 1.7.2009, částka 98
  Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 111/2009 Sb. , s úč. 1.1.2010, částka 33/2009                                                      Zákon o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 89/2012 Sb. , s úč. 1.1.2014, částka 33                                                                 Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

                                                                  

  Dále se městský obvod řídí vydanými právními předpisy města, jimiž jsou:

  Statut města Ostravy

  Vyhlášky statutárního města Ostravy

  Nařízení statutárního města Ostravy

 14. 15. Úhrady za poskytování informací

  Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

  Tento sazebník stanoví v souladu s ustanovením zákona výši úhrad za poskytování informací dle tohoto zákona.

  Pro hrazení nákladů spojených s poskytováním informací platí:

  Pokud náklady spojené s poskytnutím informace nepřesáhnou částku 200,- Kč, budou informace poskytnuty bezplatně.

  Pokud budou obdobné informace týmž žadatelem požadovány opakovaně, bude požadována úhrada, i když tato nepřesáhne 200,- Kč.

  Úhradu je možno zaplatit v hotovosti v pokladně Úřadu městského obvodu Třebovice, poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem, a to vždy před předáním informace, výjimečně lze informaci doručit žadateli na dobírku.

  Sazebník výše úhrad:

  Tento sazebník byl schválen usnesením Rady městského obvodu Třebovice č. 581/49 dne 13.1.2021.

  kopie listiny: černobílá barevná
  1 strana A4

  jednostranná 2 Kč

  oboustranná  3 Kč

  jednostranná 4 Kč

  oboustranná  7 Kč 

  1 strana A 3

  jednostranná  3 Kč

  oboustranná  5 Kč

  jednostranná  8 Kč

  oboustranná  14 Kč

  technické nosiče dat CD disk 8 Kč
  poštovné dle sazebníku poštovních služeb
  osobní náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací 160 Kč za každou započatou hodinu
  výše licenční odměny za oprávnění užít informaci

  není-li výše určena zvláštním právním předpisem, určí se její výše podle předchozích odstavců tohoto sazebníku

   

 15. 16. Seznam organizací

  Městský obvod Třebovice nemá žádné organizace.

 16. 18. Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
 17. 19. Licenční smlouva podle § 46 a násl. autorského zákona

  Dosud nebyla uzavřena žádná licenční smlouva.

 18. II. Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

  V souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje městský obvod Třebovice informace o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uschování osobních údajů zpracovávaných jednotlivými úseky Úřadu městského obvodu Třebovice. Podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) uvedeného zákona jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.

  Rozsah a účel údajů shromažďovaných dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

  Osobní údaje zpracovávané na jednotlivých úsecích úřadu městského obvodu:

  Účel zpracování osobních údajů

  Subjekt údajů

  Rozsah osobních údajů

  Kategorie příjemců osobních údajů

  Projednání materiálů v radě a zastupitelstvu MOb

  žadatel

  jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt

  orgány městského obvodu

  Vedení registru „Střet zájmů“

  veřejný funkcionář

  titul, jméno a příjmení, datum narození, oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech, závazcích

  evidenční orgán

  Plnění úkolů volebního orgánu

  kandidáti, zmocněnec

  jméno a příjmení, rodné číslo, trvalý pobyt, zaměstnání, státní občanství, politická příslušnost

  volební orgány

  Správní řízení

  účastníci řízení

  jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popř. adresa pro doručování

  účastníci řízení, dotčené správní orgány

  Evidence stížností a petic

  odesílatel dokumentu

  jméno, příjmení, trvalý pobyt

  nejsou

  Příjem a evidence dokumentů

  odesílatel dokumentu

  jméno, příjmení, adresa odesílatele

  nejsou

  Vyvěšování dokumentů na úřední desce

  žadatelé

  jméno, příjmení, bydliště, datum narození, RČ

  veřejně přístupná informace všem občanům

  Kontrola a posouzení, případně vypracování smluv (mimo pracovně právní)

  smluvní strany

  jméno, příjmení, datum narození nebo RČ, bydliště

  nejsou

  Výpisy z Rejstříku trestů na žádost občana (CZECH POINT)

  žadatelé

  jméno a rodné příjmení, příjmení, datum narození, místo narození, státní občanství, číslo průkazu totožnosti

  pro potřebu občana k různému řízení

  Vystavení průkazu zaměstnancům

  zaměstnanec

  jméno, příjmení, fotka, pracovní zařazení

  navštěvované subjekty – instituce, úřady apod.

  Evidence členů zastupitelstva

  zastupitel

  titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, trvalý pobyt, tel. číslo, e-mail

  nejsou

  Vidimace a legalizace

  žadatel

  jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt, číslo dokladu totožnosti

  nejsou

  Vzdělávání zaměstnanců

  zaměstnanec

  titul, jméno a příjmení, datum narození, místo narození, bydliště

  vzdělávací instituce

  Personální evidence zaměstnanců zařazených do ÚMOb Třebovice

  zaměstnanci

  osobní údaje související s personální evidencí zaměstnanců

  zaměstnavatel

  Platová evidence zaměstnanců zařazených do ÚMOb Třebovice

  zaměstnanci

  osobní údaje vztahující se ke zpracování platů

  zaměstnavatel

  Realizace výběrových řízení na obsazení volných pracovních míst v rámci ÚMOb Třebovice dle zákona o úřednících územních samosprávných celků

  uchazeč o zaměstnání přihlášený do výběrového řízení

  titul, jméno, příjmení, datum narození, místo narození, trvalý pobyt, státní občanství (číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k trvalému pobytu v případě cizince), doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, výpis z evidence Rejstříku trestů (obsahuje rodné číslo), v případě funkcí vedoucích úředníků lustrační osvědčení

  zaměstnavatel

  Evidence odměn členů Zastupitelstva městského obvodu Třebovice, členů výborů zastupitelstva MO a komisí rady MO

  členové zastupitelstva, členové výborů a komisí

  osobní údaje vztahující se ke zpracování odměny za výkon funkce

  poskytovatel odměny

  Vystavení poukazů, pokladních dokladů,

  uhrazení faktur

  ten koho se doklad týká

  jméno, příjmení, datum narození, bydliště

  nejsou

  Obsazování bytového fondu, výměna zařizovacích předmětů, změny nájemních smluv

  žadatel

  jméno a příjmení, datum narození, bydliště

  orgány městského obvodu

  Uzavření smlouvy o dílo

  dodavatel služby

  jméno a příjmení, datum narození, bydliště, RČ

  orgány městského obvodu

  Vystavení objednávky

  dodavatel

  jméno a příjmení, datum narození, bydliště

  orgány městského obvodu

  Zajišťování pohřbu bez pozůstalých

  zemřelý občan

  jméno a příjmení, datum narození, bydliště, datum úmrtí, rodné číslo

  nejsou

  Vydávání stanoviska jako dotčený orgán státní správy - komunikace

  žadatel

  jméno a příjmení, datum narození, bydliště

  účastníci řízení

  Silniční správní úřad pro místní a účelové komunikace, připojení k místní komunikaci, parkovací karty, výjimky z místní úpravy DZ a MK.

  žadatelé účastníci řízení

  jméno a příjmení, datum narození, bydliště, stav zdravotního postižení, rodné číslo

  žadatelé

  Výběr správních a místních poplatků

  žadatel

  jméno a příjmení, datum narození, bydliště

  nejsou

  Kontrola nakládání s odpady, s povrchovými vodami, chovatelské činnosti, týrání zvířat, výskytu plevelů a neudržovaných pozemků. Vydávání rybářských a loveckých lístků, udělování pokut dle § 58 zákona o obcích, vydávání stanoviska jako dotčený orgán státní správy.

  žadatelé, kontrolované osoby

  titul, jméno a příjmení, datum narození, bydliště, výpis z rejstříku trestů

  žadatelé, kontrolované osoby, dotčené orgány státní správy

  Vedení evidence zemřelých, uzavírání smluv o nájmu hrobových míst a výběr úhrady užívacího práva k hrobovému místu

  zemřelí, nájemci

  jméno a příjmení, datum narození, bydliště, datum úmrtí, rodné číslo

  nájemci

  Vydávání rozhodnutí o kácení dřevin mimo les, předepisování náhradní výsadby jako ekologickou újmu

  žadatelé, účastníci řízení

  jméno a příjmení, datum narození, bydliště, rodné číslo

  žadatelé, účastníci řízení

  Vymáhání pohledávek, náhrady škody, návrhy na exekuce, výzvy k součinnosti třetích osob

  dlužník

  jméno a příjmení, datum narození, bydliště, RČ

  orgány městského obvodu

  Hospodaření se svěřenými prostředky – dohody o hmotné zodpovědnosti

  zaměstnanec

  jméno a příjmení, datum narození, bydliště

  nejsou

  Přijímání nebo poskytování daru

  žadatel, poskytovatel

  jméno a příjmení, datum narození, bydliště

  orgány městského obvodu

  Uzavření nájemní smlouvy

  žadatel

  jméno a příjmení, datum narození, bydliště, RČ

  orgány městského obvodu

  Uzavření smlouvy o výpůjčce

  žadatel

  jméno a příjmení, datum narození, bydliště, RČ

  orgány městského obvodu

  Uzavření kupní smlouvy

  žadatel

  jméno a příjmení, datum narození, bydliště, RČ

  orgány městského obvodu

  Uzavření darovací smlouvy

  žadatel

  jméno a příjmení, datum narození, bydliště, RČ

  orgány městského obvodu

  Uzavření směnné smlouvy

  žadatel

  jméno a příjmení, datum narození, bydliště, RČ

  orgány městského obvodu

  Uzavření smlouvy o věcném břemenu

  žadatel

  jméno a příjmení, datum narození, bydliště, RČ

  orgány městského obvodu

  Vedení účetní evidence k nájmům bytů a nebytových prostor

  nájemce

  jméno a příjmení, datum narození, bydliště, RČ

  nejsou

   


 19. III. Informace zveřejňované podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

  S účinností od 1. 9. 2017 v  souladu s ustanovením § 13 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, se stává ústředním orgánem státní správy pro střet zájmů, i centrálním evidenčním orgánem pro všechna oznámení veřejných funkcionářů, Ministerstvo spravedlnosti.

  Dle ustanovení § 13 odst. 3 a 4 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších přepisů má každý právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do příslušného registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Do registru je možné nahlížet osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin. Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře.

 20. V. Daňová informační schránka

  Úřad městského obvodu Třebovice tímto informuje daňové subjekty, že orgány Úřadu městského obvodu Třebovice, které jsou v postavení správce daně, nejsou technicky vybaveny ke zřizování a provozování daňových informačních schránek ve smyslu §69 a následujících daňového řádu, a proto neposkytují službu daňových informačních schránek.