Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Elektronická podatelna

Poslední změna: Středa 09.08.2017 14:15
Elektronická podatelna Statutárního města Ostravy - Úřadu městského obvodu

Tato elektronická podatelna (adresa: posta@trebovice.ostrava.cz ) je zřízena pro příjem veškerých datových zpráv v elektronické podobě určených pro Statutární město Ostrava - Úřad městského obvodu Třebovice.

Elektronická podatelna přijímá elektronická podání podepsaná zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (§ 11 zákona č. 227/2000 Sb.).

Informace k elektronické podatelně dle nařízení vlády č. 495/2004 Sb. ze dne 25. srpna 2004:

 

A. Kontaktní údaje pro příjem datových zpráv na technickém nosiči:

Statutární město Ostrava - Úřad městského obvodu Třebovice

5. května 5027/1

722 00 Ostrava - Třebovice

 

Úřední hodiny

pondělí

08.00 – 11.30 a 12.30 - 17.00 hodin

středa

08.00 – 11.30 a 12.30 - 17.00 hodin

B. Podporované technické nosiče dat:

       CD, DVD se souborovým systémem ISO9660

       DVD se souborovým systémem UDF

       USB FLASH (formát PC)

C. Podporované formáty datových zpráv:

       *.TXT Obecný text

       *.HTM, *.HTML Hypertextový dokument

       *.RTF Rich text format

       *.DOC Dokument Microsoft Word

       *.XLS Sešit Microsoft Excel

       *.PDF Portable Document Format - Adobe acrobat

       *.GIF Graphics Interchange Format

       *.JPG, *.JPEG Joint Photographic Experts Group

       *.TIF Tagged Image Format File

       *.XML Extensible Markup Language Document

D. Kvalifikované certifikáty pověřených zaměstnanců:

Sériové číslo

Jméno/Název(CN)

Platnost od

Platnost do

2073862

František Šichnárek

17.10.2016

06.11.2017

2073876

Ing. Marcela Pastrňáková

17.10.2016

06.11.2017

2298338

Ing. Marcela Hadašová

12.04.2017

02.05.2018

2073752

Miroslava Nováková

17.10.2016

06.11.2017

2073736

Ing. Petra Zicháčková

17.10.2016

06.11.2017

2470524

Markéta Zezulková

09.08.2017

29.08.2018

E. Potvrzení doručení datové zprávy

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Zpráva je elektronicky podepsána kvalifikovaným systémovým certifikátem ePodatelny. Součástí zprávy o potvrzení doručení je:

       Protokol o přijetí elektronického podání a o výsledcích kontroly digitálních podpisu ve formátu protocol_xxxxxx-xxxxx.pdf

       Datová zpráva

Vzor datové zprávy:

Dobrý den!


Vaše podání ve věci " věc", které jste „datum“ v „čas“ hod. zaslal(a) na adresu ePodatelny, bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy s názvem „protocol_xxxxxx-xxxxx.pdf“.
Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno. Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení Vašeho podání Vás bude kontaktovat přímo určený referent, do jehož kompetence vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.
ePodatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat. Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů, uvedených na našich www stránkách http://www.treboviceveslezsku.cz

F. Postup při zjištění chybného formátu zprávy, infikaci virem:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód nebo chybný formát, nebude zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o této skutečnosti.

G. Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu posta@trebovice.ostrava.cz, případně volejte na tel. č. 599 422 103, podatelna.

H. Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči orgánu veřejné moci činit právní úkony v elektronické podobě.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Podání, která podle uvedených právních předpisů musí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (První certifikační autorita, a.s. Česká pošta, s.p. eIdentity a.s.):

       podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

       stížnosti podle ust. § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

       podání podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

       podání podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

       podání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

       podání podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

       podání podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

       podání podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

       podání podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

       podání podle zákona č. 247/2001 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů

       podání podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

I. Upozornění

Velikost všech příloh jednoho podání nesmí přesáhnout 9MB.

Možné důvody neplatnosti elektronického podpisu:

       neakreditovaná certifikační autorita

       obsah zprávy byl po podepsání pravděpodobně změněn

       prošlá lhůta platnosti certifikátu

Pokud je podpis neplatný, s podáním je dále zacházeno tak, jako by nebylo podepsáno.

 

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 422 103


Úřad městského obvodu Třebovice
5. května 5027/1
722 00 Ostrava-Třebovice


Úřední hodiny »