Elektronická podatelna

Statutárního města Ostravy - Úřadu městského obvodu Třebovice

INFORMACE O PROVOZU PODATELNY O PODMÍNKÁCH PŘIJÍMÁNÍ DOKUMENTŮ

dle ustanovení § 2 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů.

 

A. Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:

Statutární město Ostrava - městský obvod Třebovice

5. května 5027/1

722 00 Ostrava - Třebovice

B. Úřední hodiny podatelny:

pondělí

08.00 – 11.30 a 12.30 - 17.00 hodin

středa

08.00 – 11.30 a 12.30 - 17.00 hodin

C. Elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty:

posta@trebovice.ostrava.cz

D. Identifikátor datové schránky:

wu8bzk6

E. Podporované formáty datových zpráv:

 • *.pdf (Portable Document Format),
 • *.PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving),
 • *.xml (Extensible Markup Language Document),
 • *.fo/zfo (602XML Filler dokument),
 • *.html/htm (Hypertext Markup Language Document),
 • *.odt (Open Document Text),
 • *.ods (Open Document Spreadsheet),
 • *.odp (Open Document Presentation),
 • *.txt/csv (prostý text),
 • *.rtf (Rich Text Format),
 • *.doc/docx (MS Word Document),
 • *.xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet),
 • *.ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation),
 • *.jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format),
 • *.png (Portable Network Graphics),
 • *.tif/tiff (Tagged Image File Format),
 • *.gif (Graphics Interchange Format),
 • *.mpg/mpeg/mpeg1/mpeg2 (MPEG Phase 1 - ISO-IEC 11172/Phase 2 - ISO//ISO/IEC 13818),
 • *.wav (Waveform Audio Format),
 • *.mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3),
 • *.isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší,
 • *.edi (mezinárodní standard EDIFACT, standardy ODETTE a EANCOM pro elektronickou výměnu obchodních dokumentů - EDI),
 • *.dwg (AutoCAD DraWinG File Format) verze 2007 a vyšší,
 • *.shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx (ESRI Shapefile),
 • *.dgn (Bentley MicroStation Format) verze V7 a V8 a
 • *.gml/gfs/xsd (Geography Markup Language Document).
 • *.json (JavaScript Object Notation),
 • *.mp4/m4a (MPEG-4 Audio ISO/IEC 14496),
 • *.mp4/m4v/m4p (MPEG-4 Video ISO/IEC 14496) a
 • *.heic/heif (High Efficiency Image File).
 • *.zip (ZIP File Format, specifikovaný v Info-ZIP Application Note 19970311) a
 • *.asics/scs/asice/sce (Associated Signature Containers Simple / Extended).

F. Podporované technické nosiče dat:

 • CD, DVD se souborovým systémem ISO9660
 • DVD se souborovým systémem UDF
 • USB FLASH (formát PC)

G. Kvalifikované certifikáty pověřených zaměstnanců:

Sériové číslo

Jméno/Název(CN)

Platnost od

Platnost do

22858544 

Jiří Volný

27.02.2023

18.03.2024

23016376

Ing. Marcela Pastrňáková

26.10.2023

14.11.2024

22902496

Kateřina Burianová, DiS.

09.05.2023

28.05.2024
23269306

Ing. Marcela Hadašová

03.05.2024

23.05.2025

23051936

Miroslava Nováková

05.12.2023

24.12.2024

22958640

Ing. Silvie Janalíková

07.08.2023

26.08.2024

23001814

Markéta Zezulková

10.10.2023

29.10.2024

23075704

Libuše Hausnerová

05.01.2024

24.01.2025

H. Potvrzení doručení datové zprávy:

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Zpráva je elektronicky podepsána kvalifikovaným systémovým certifikátem ePodatelny. Součástí zprávy o potvrzení doručení je:

       Protokol o přijetí elektronického podání a o výsledcích kontroly digitálních podpisu ve formátu protocol_xxxxxx-xxxxx.pdf

       Datová zpráva

Vzor datové zprávy:

Dobrý den!


Vaše podání ve věci " věc", které jste „datum“ v „čas“ hod. zaslal(a) na adresu ePodatelny, bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy s názvem „protocol_xxxxxx-xxxxx.pdf“.
Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno. Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení Vašeho podání Vás bude kontaktovat přímo určený referent, do jehož kompetence vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.
ePodatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat. Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů, uvedených na našich www stránkách http://www.trebovice.ostrava.cz

I. Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných veřejnoprávním původcem:

Datové zprávy, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, nebudou zpracovávány. Pokud lze z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění této skutečnosti.

J. Důsledky vad dokumentů:

V případě, že doručený dokument v listinné podobě je neúplný nebo nečitelný (poškozený), a je možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, bude odesílatel o zjištěné vadě vyrozuměn a bude stanoven další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se vadu odstranit nebo není-li možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, poškozený dokument nebude dále zpracováván.

V případě, že doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, nebo je v jiném než přijímaném datovém formátu nebo na jiném než přijímaném nosiči dat, a je možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, bude odesílatel o zjištěné vadě vyrozuměn a bude stanoven další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se vadu odstranit nebo není-li možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, tento dokument nebude dále zpracováván.

K. Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu: posta@trebovice.ostrava.cz, případně volejte na tel. č. 599 422 103, podatelna.

L. Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči orgánu veřejné moci činit právní úkony v elektronické podobě:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Podání, která podle uvedených právních předpisů musí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (První certifikační autorita, a.s. Česká pošta, s.p. eIdentity a.s.):

 • podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • stížnosti podle ust. § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • podání podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • podání podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • podání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • podání podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • podání podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
 • podání podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
 • podání podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
 • podání podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů
 • podání podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

M. Upozornění:

Na jednom přenosném technickém nosiči dat může být pouze jedno podání.

Velikost jednoho souboru nesmí přesáhnout 100MB.

Podání může tvořit nejvýše 1 000 souborů.

Maximální velikost obsahu 1 podání nesmí přesáhnout 1 GB.

Přenosný technický nosič je součástí podání. Jeho vrácení je možné pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho předání na podatelně za podmínky, že je splněno výše zmíněné.

Možné důvody neplatnosti elektronického podpisu:

 • neakreditovaná certifikační autorita
 • obsah zprávy byl po podepsání pravděpodobně změněn
 • prošlá lhůta platnosti certifikátu

Pokud je podpis neplatný, s podáním je dále zacházeno tak, jako by nebylo podepsáno.