15. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Tento sazebník stanoví v souladu s ustanovením zákona výši úhrad za poskytování informací dle tohoto zákona.

Pro hrazení nákladů spojených s poskytováním informací platí:

Pokud náklady spojené s poskytnutím informace nepřesáhnou částku 200,- Kč, budou informace poskytnuty bezplatně.

Pokud budou obdobné informace týmž žadatelem požadovány opakovaně, bude požadována úhrada, i když tato nepřesáhne 200,- Kč.

Úhradu je možno zaplatit v hotovosti v pokladně Úřadu městského obvodu Třebovice, poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem, a to vždy před předáním informace, výjimečně lze informaci doručit žadateli na dobírku.

Sazebník výše úhrad:

Tento sazebník byl schválen usnesením Rady městského obvodu Třebovice č. 864/75 dne 12.1.2022.

kopie listiny: černobílá barevná
1 strana A4

jednostranná 2 Kč

oboustranná  3 Kč

jednostranná 4 Kč

oboustranná  7 Kč 

1 strana A 3

jednostranná  3 Kč

oboustranná  5 Kč

jednostranná  8 Kč

oboustranná  14 Kč

technické nosiče dat CD disk 8 Kč
poštovné dle sazebníku poštovních služeb
osobní náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací 160 Kč za každou započatou hodinu
výše licenční odměny za oprávnění užít informaci

není-li výše určena zvláštním právním předpisem, určí se její výše podle předchozích odstavců tohoto sazebníku