Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Poslední změna: Čtvrtek 28.08.2014 07:38 by trebov01

II. Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

V souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje městský obvod Třebovice informace o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uschování osobních údajů zpracovávaných jednotlivými úseky Úřadu městského obvodu Třebovice. Podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) uvedeného zákona jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.

Rozsah a účel údajů shromažďovaných dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Osobní údaje zpracovávané na jednotlivých úsecích úřadu městského obvodu:

Účel zpracování osobních údajů

Subjekt údajů

Rozsah osobních údajů

Kategorie příjemců osobních údajů

Projednání materiálů v radě a zastupitelstvu MOb

žadatel

jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt

orgány městského obvodu

Vedení registru „Střet zájmů“

veřejný funkcionář

titul, jméno a příjmení, datum narození, oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech, závazcích

evidenční orgán

Plnění úkolů volebního orgánu

kandidáti, zmocněnec

jméno a příjmení, rodné číslo, trvalý pobyt, zaměstnání, státní občanství, politická příslušnost

volební orgány

Správní řízení

účastníci řízení

jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popř. adresa pro doručování

účastníci řízení, dotčené správní orgány

Evidence stížností a petic

odesílatel dokumentu

jméno, příjmení, trvalý pobyt

nejsou

Příjem a evidence dokumentů

odesílatel dokumentu

jméno, příjmení, adresa odesílatele

nejsou

Vyvěšování dokumentů na úřední desce

žadatelé

jméno, příjmení, bydliště, datum narození, RČ

veřejně přístupná informace všem občanům

Kontrola a posouzení, případně vypracování smluv (mimo pracovně právní)

smluvní strany

jméno, příjmení, datum narození nebo RČ, bydliště

nejsou

Výpisy z Rejstříku trestů na žádost občana (CZECH POINT)

žadatelé

jméno a rodné příjmení, příjmení, datum narození, místo narození, státní občanství, číslo průkazu totožnosti

pro potřebu občana k různému řízení

Vystavení průkazu zaměstnancům

zaměstnanec

jméno, příjmení, fotka, pracovní zařazení

navštěvované subjekty – instituce, úřady apod.

Evidence členů zastupitelstva

zastupitel

titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, trvalý pobyt, tel. číslo, e-mail

nejsou

Vidimace a legalizace

žadatel

jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt, číslo dokladu totožnosti

nejsou

Vzdělávání zaměstnanců

zaměstnanec

titul, jméno a příjmení, datum narození, místo narození, bydliště

vzdělávací instituce

Personální evidence zaměstnanců zařazených do ÚMOb Třebovice

zaměstnanci

osobní údaje související s personální evidencí zaměstnanců

zaměstnavatel

Platová evidence zaměstnanců zařazených do ÚMOb Třebovice

zaměstnanci

osobní údaje vztahující se ke zpracování platů

zaměstnavatel

Realizace výběrových řízení na obsazení volných pracovních míst v rámci ÚMOb Třebovice dle zákona o úřednících územních samosprávných celků

uchazeč o zaměstnání přihlášený do výběrového řízení

titul, jméno, příjmení, datum narození, místo narození, trvalý pobyt, státní občanství (číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k trvalému pobytu v případě cizince), doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, výpis z evidence Rejstříku trestů (obsahuje rodné číslo), v případě funkcí vedoucích úředníků lustrační osvědčení

zaměstnavatel

Evidence odměn členů Zastupitelstva městského obvodu Třebovice, členů výborů zastupitelstva MO a komisí rady MO

členové zastupitelstva, členové výborů a komisí

osobní údaje vztahující se ke zpracování odměny za výkon funkce

poskytovatel odměny

Vystavení poukazů, pokladních dokladů,

uhrazení faktur

ten koho se doklad týká

jméno, příjmení, datum narození, bydliště

nejsou

Obsazování bytového fondu, výměna zařizovacích předmětů, změny nájemních smluv

žadatel

jméno a příjmení, datum narození, bydliště

orgány městského obvodu

Uzavření smlouvy o dílo

dodavatel služby

jméno a příjmení, datum narození, bydliště, RČ

orgány městského obvodu

Vystavení objednávky

dodavatel

jméno a příjmení, datum narození, bydliště

orgány městského obvodu

Zajišťování pohřbu bez pozůstalých

zemřelý občan

jméno a příjmení, datum narození, bydliště, datum úmrtí, rodné číslo

nejsou

Vydávání stanoviska jako dotčený orgán státní správy - komunikace

žadatel

jméno a příjmení, datum narození, bydliště

účastníci řízení

Silniční správní úřad pro místní a účelové komunikace, připojení k místní komunikaci, parkovací karty, výjimky z místní úpravy DZ a MK.

žadatelé účastníci řízení

jméno a příjmení, datum narození, bydliště, stav zdravotního postižení, rodné číslo

žadatelé

Výběr správních a místních poplatků

žadatel

jméno a příjmení, datum narození, bydliště

nejsou

Kontrola nakládání s odpady, s povrchovými vodami, chovatelské činnosti, týrání zvířat, výskytu plevelů a neudržovaných pozemků. Vydávání rybářských a loveckých lístků, udělování pokut dle § 58 zákona o obcích, vydávání stanoviska jako dotčený orgán státní správy.

žadatelé, kontrolované osoby

titul, jméno a příjmení, datum narození, bydliště, výpis z rejstříku trestů

žadatelé, kontrolované osoby, dotčené orgány státní správy

Vedení evidence zemřelých, uzavírání smluv o nájmu hrobových míst a výběr úhrady užívacího práva k hrobovému místu

zemřelí, nájemci

jméno a příjmení, datum narození, bydliště, datum úmrtí, rodné číslo

nájemci

Vydávání rozhodnutí o kácení dřevin mimo les, předepisování náhradní výsadby jako ekologickou újmu

žadatelé, účastníci řízení

jméno a příjmení, datum narození, bydliště, rodné číslo

žadatelé, účastníci řízení

Vymáhání pohledávek, náhrady škody, návrhy na exekuce, výzvy k součinnosti třetích osob

dlužník

jméno a příjmení, datum narození, bydliště, RČ

orgány městského obvodu

Hospodaření se svěřenými prostředky – dohody o hmotné zodpovědnosti

zaměstnanec

jméno a příjmení, datum narození, bydliště

nejsou

Přijímání nebo poskytování daru

žadatel, poskytovatel

jméno a příjmení, datum narození, bydliště

orgány městského obvodu

Uzavření nájemní smlouvy

žadatel

jméno a příjmení, datum narození, bydliště, RČ

orgány městského obvodu

Uzavření smlouvy o výpůjčce

žadatel

jméno a příjmení, datum narození, bydliště, RČ

orgány městského obvodu

Uzavření kupní smlouvy

žadatel

jméno a příjmení, datum narození, bydliště, RČ

orgány městského obvodu

Uzavření darovací smlouvy

žadatel

jméno a příjmení, datum narození, bydliště, RČ

orgány městského obvodu

Uzavření směnné smlouvy

žadatel

jméno a příjmení, datum narození, bydliště, RČ

orgány městského obvodu

Uzavření smlouvy o věcném břemenu

žadatel

jméno a příjmení, datum narození, bydliště, RČ

orgány městského obvodu

Vedení účetní evidence k nájmům bytů a nebytových prostor

nájemce

jméno a příjmení, datum narození, bydliště, RČ

nejsou

 


Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 422 103


Úřad městského obvodu Třebovice
5. května 5027/1
722 00 Ostrava-Třebovice


Úřední hodiny »