Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

Místní a přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích.

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

 2. Základní informace k životní situaci

  Jedná se o místní a přechodnou úpravu dopravního značení na pozemních komunikacích. Stanovení místní a přechodné úpravy dopravního značení na pozemních komunikacích povoluje příslušný správní úřad po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Osoba, v jejímž zájmu nebo z jejíhož podnětu, by mělo dojít k úpravě dopravního značení.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Splnění všech požadovaných náležitostí.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádostí k příslušnému správnímu úřadu.

 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • Žádost o místní úpravu dopravního značení – trvalou / přechodnou,
  • Aktuální výpis z obchodního rejstříku (právnická osoba), kopii živnostenského listu (fyzická osoba podnikající), OP (fyzická osoba),
  • Plnou moc k vyřizování úředních záležitostí (oprávnění k vyřizování úředních záležitostí nutno doložit plnou mocí žadatele nebo jeho statutárního zástupce),
  • Výkresovou dokumentaci, nejlépe situaci v přehledném měřítku, s originálním potvrzením souhlasného stanoviska Městského ředitelství Policie České republiky – Dopravního inspektorátu, ve složitějších případech stanovisko pracovní skupiny OŘD při Odboru dopravy Magistrátu města Ostravy a 4x kopii této dokumentace.
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za stanovení dopravního značení se nevybírá žádný poplatek.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  O žádosti musí být rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech a v případech, kdy je nařízeno místní šetření, do 60 dnů od zahájení řízení, tj. od podání žádosti.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  • správce komunikace,
  • Policie ČR,
  • případně dotčené organizace, orgány nebo občané.
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Součinnost při vyřizování žádosti, např. urychleným odstraněním případných nedostatků a vad žádosti. Žadatel je povinen dodržovat podmínky rozhodnutí o povolení výjimky z místní (přechodné) úpravy provozu na pozemních komunikacích.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti stanovení místní nebo přechodné úpravy dopravního značení nejsou opravné prostředky přípustné.

 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Nedodržení podmínek stanovení místní nebo přechodné úpravy dopravního značení je považováno za naplnění podstaty přestupku dle § 42a odst. 1 písm. h), resp. správního deliktu dle § 42b, odst. 1 písm. h) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Za přestupek (fyzické osobě) nebo správní delikt (právnické a podnikající fyzické osobě) lze uložit pokutu do 300 000,- Kč.

 17. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 18. Popis byl naposledy aktualizován

  23.11.2011

 19. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno