Přihlášení k trvalému pobytu

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Přihlášení k trvalému pobytu

 2. Základní informace k životní situaci

  Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jeden trvalý pobyt, a to v objektu, který je označen číslem popisným a orientačním, a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

  Odhlašování trvalého pobytu se neprovádí. Občan je odhlášen automaticky tím, že se přihlásí na nový trvalý pobyt.

  Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k uvedenému objektu ani k vlastníkovi nemovitosti.

  Přechodné pobyty byly s účinností od 1. 7. 2000 bez náhrady zrušeny.

  S účinností od 1. 7. 2009 lze na žádost obyvatele v evidenci vést též údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti. Tuto adresu, její změnu nebo zrušení, ohlásí obyvatel písemně ohlašovně v místě trvalého pobytu.    

  Není možné se přihlásit na úřední adresu sídla  ohlašovny. Tuto adresu má jen ten občan, kterému byl údaj o místu trvalého pobytu ve správním řízení  úředně zrušen, nebo který se po ukončení pobytu v cizině nebo po udělení občanství České republiky nemá možnost přihlásit k jinému trvalému pobytu do konkrétního objektu a požaduje vyřízení OP, což vyžaduje nějaký trvalý pobyt.

  Občané cizí státní příslušnosti se přihlašují k pobytu dle zvláštních  právních předpisů na  cizinecké policii. V  Ostravě se sídlem na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, Poděbradova 16.

  Ukončení trvalého pobytu na území České republiky občan oznámí osobně na ohlašovně podle místa trvalého pobytu. Žádost o ukončení může také písemně zaslat. Zaslaná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem na zastupitelském úřadu České republiky.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
   Změnu údaje místa trvalého pobytu ohlašuje občan osobně.
   Za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci.
   Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu jeho zákonný zástupce, popřípadě pěstoun.
   Za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům, nebo za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena, také jeho zákonný zástupce (opatrovník).
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  1. Přihlašovaný nebo jeho zástupce se osobně dostaví na příslušnou ohlašovnu, kde vyplní a podepíše přihlašovací lístek k trvalému pobytu a předloží doklady stanovené zákonem o evidenci obyvatel. Ohlašovna oddělí vyznačenou část občanského průkazu. Současně občanovi vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu, které nemá omezenou platnost.
  2. Při narození dítěte není potřeba hlásit ohlašovně trvalý pobyt, ten je automaticky v místě trvalého pobytu  matky. Je-li matka cizinka, má dítě trvalý  pobyt v sídle ohlašovny, v jejímž územním  obvodu se narodilo, pokud se rodiče nedohodnou jinak. Rodiče pak mohou dítě přihlásit na trvalý pobyt matky nebo otce s doklady potřebnými ke změně trvalého pobytu. V případě, že dítě je občanem České republiky a narodilo se v cizině, je jeho trvalým pobytem sídlo zvláštní matriky.
  3. Při úmrtí občana nemusí pozůstalí odhlašovat trvalý pobyt na ohlašovně, ta tuto změnu provede sama na základě kopie úmrtního listu z matriky.
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Změnu místa trvalého pobytu občan České republiky ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Ohlášení změny údaje místa trvalého pobytu proveďte na ohlašovně, v jejímž územním obvodu se nachází adresa, na kterou se hlásíte (přihlášením dojde k odhlášení automaticky, to se samostatně neprovádí).

  V Ostravě jsou to příslušné úřady městských obvodů, v jiných městech pak obecní nebo městský úřad.

  Magistrát města Ostravy změnu údaje místa trvalého pobytu neprovádí. 

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen předložit:

  • platný občanský průkaz, u něhož není oddělena vyznačená část po předchozí změně trvalého pobytu, občan České republiky po ukončení pobytu v cizině předkládá platný cestovní pas České republiky, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství, dokladem totožnosti občana mladšího 15 let je při přihlášení jeho rodný list, pokud není uveden v občanském průkazu rodiče, se kterým se přihlašuje
  • doklad o vlastnictví bytu nebo domu (výpis z katastru nemovitostí, kupní nebo darovací smlouva s doložkou právní moci vkladu do katastru nemovitostí), nebo o oprávněnosti užívat byt (nájemní smlouva, dohoda o užívání bytu, atd.), je-li nájem na dobu určitou, která již uplynula, také doklad o prodloužení nájmu (evidenční list, dodatek, potvrzení o trvání nájmu)
  • pokud přihlašovaná osoba není oprávněnou osobou, tedy osobou starší 18 let, způsobilou k právním úkonům, která je vlastníkem nebo uživatelem nemovitosti (doložit dokladem), pak je nutná ještě osobní účast takové osoby, aby ztvrdila svým podpisem souhlas s přihlášením na přihlašovacím lístku. Osobní účast se nevyžaduje, pokud přihlašovaný předloží kromě dokladů od bytu i písemný souhlas oprávněné osoby s úředně ověřeným podpisem.
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za změnu místa trvalého pobytu zaplatí občan hotově na ohlašovně správní poplatek dle zákona o správních poplatcích, položka 2, písmeno d) 50 Kč za osoby uvedené na jednom přihlašovacím lístku.

  Od tohoto poplatku jsou osvobozeny osoby mladší 15 let.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Ohlášení  změny  údaje místa  trvalého pobytu  je správním  řízením, kde  po splnění  zákonných  podmínek, po předložení všech potřebných dokladů a po uhrazení správního poplatku, ohlašovna na počkání změnu zaeviduje. Rozhodnutí se nevydává, protože se žádosti vyhovuje v plném rozsahu.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Změny místa trvalého pobytu na ohlašovně se účastní přihlašovaný nebo jeho zástupce, popřípadě osoba, která vlastní byt nebo dům, nebo která je oprávněná užívat byt, pokud touto osobou není přihlašovaný sám.

  Ohlašovna  je pak dále povinna  ve lhůtě 15 dnů od  zaevidování změny oznámit vlastníku objektu změnu v počtu přihlášených osob s uvedením jména, příjmení a data narození oprávněné osoby (nájemce nebo vlastníka, ne přihlašovaného, pokud jím není).

  Vlastníkovi objektu, který vlastnictví prokáže, na  jeho  písemnou žádost  ohlašovna  sdělí  jméno, příjmení a datum  narození  občana, který je přihlášen k trvalému pobytu v uvedeném objektu. Správní poplatek činí 50 Kč za každou započatou stranu výpisu.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Občan je dle  zákona o občanských průkazech  povinen požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů ode dne, kdy došlo ke změně místa trvalého pobytu.

  Je potřeba:

  • stávající občanský průkaz
  • potvrzení o změně trvalého pobytu vystavené ohlašovnou

  Vydání nové občanského průkazu vyřídíte na Magistrátu města Ostravy, odbor vnitřních věcí, oddělení evidence obyvatel a občanských průkazů, Gorkého 2, Ostrava-Moravská Ostrava.

  Úřední dny oddělení občanských průkazů Magistrátu města Ostravy, Gorkého 2, Moravská Ostrava:

  pondělí 8.00 - 11.30 hod.12.30 - 17.00 hod.
  úterý 8.00 - 11.30 hod. 12.30 - 15.30 hod.
  středa 8.00 - 11.30 hod. 12.30 - 17.00 hod.
  čtvrtek 8.00 - 11.30 hod. 12.30 - 16.00 hod.
  pátek 8.00 - 11.00 hod.

  V pátek budou na oddělení občanských průkazů přednostně obslouženi objednaní občané.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Vyřízení změny místa trvalého pobytu elektronicky zákon o evidenci obyvatel prozatím neumožňuje.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon  č.  133/2000 Sb., o evidenci  obyvatel a  rodných  číslech  a  o  změně   některých  zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

  Vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon evidenci obyvatel.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Zjistí-li  ohlašovna  nějaké nedostatky v předkládaných  dokladech nebo  rozpor uváděných  údajů s  údaji v informačním systému evidence obyvatel, vyzve občana k jejich odstranění, ve lhůtě nejméně 15 dnů. Pokud občan nedostatky neodstraní, rozhodne ohlašovna o tom, že změna trvalého pobytu nebude zaevidována.

  Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje místa trvalého pobytu z moci úřední ve správním řízení, byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností.

  Proti těmto rozhodnutím je možno podat odvolání u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Podle zákona o evidenci obyvatel se přestupku dopustí ten, kdo:

  • příslušnému správnímu orgánu ve lhůtě jím stanovené nepředloží požadované doklady pro ověření správnosti a úplnosti údajů vedených v informačním systému,
  • správnímu úřadu předloží tyto doklady neoprávněně pozměněné nebo padělané,
  • správnímu úřadu ohlásí nepravdivé údaje k jejich zaevidování do informačního systému,
  • neoprávněně nakládá s rodným číslem jiné fyzické osoby.

  Za uvedené přestupky lze uložit pokutu 25 000 - 100 000 Kč.

  Přestupku se také dopustí ten občan, který v zákonné lhůtě po změně údaje místa trvalého pobytu nepožádá o nový občanský průkaz. Lze uložit pokutu do 5 000 Kč.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Se změnou trvalého pobytu souvisí:

  • vyřízení nového občanského průkazu
  • nahlášení změny tam, kde u Vás vedou údaj o místu trvalého pobytu (lékař, banka, pojišťovna, důchodové, zaměstnavatel, adt.)
  • nahlášení  změny  na  Magistrátu města  Ostravy, odbor  financí  a rozpočtu, oddělení  daní  a  cen, pro úhradu poplatků za odvoz odpadů (kancelář č. 363, 364)
  • nahlášení majiteli domu pro placení záloh spojených s užíváním bytu
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  09.02.2012

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno