Poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel

 2. Základní informace k životní situaci

  Obyvateli lze na základě žádosti poskytnout údaje vedené k jeho osobě v agendovém informačním systému evidence obyvatel (AISEO) a k osobě blízké. V AISEO se vedou údaje o státních občanech České republiky, o osobách, které pozbyly státní občanství České republiky a o cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popř. jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
  • Obyvatel starší 15 let
  • Zákonný zástupce občana mladšího 15 let
  • Zákonný zástupce nebo opatrovník občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo omezeného ve způsobilosti k právním úkonům, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý jednat v této věci

  Údaj o osvojení poskytuje pouze Ministerstvo vnitra obyvateli staršímu 18 let.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Obyvateli mohou být z AISEO poskytnuty pouze údaje vedené k jeho osobě a k osobě blízké. K osobě blízké se poskytuje pouze datum, místo a okres úmrtí. Osobou blízkou se rozumí otec, matka, prarodič, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner. Příslušný úřad vydá sdělení, které bude obsahovat požadované informace. Při existenci nedostatků žádosti příslušný úřad pomůže občanovi nedostatky odstranit nebo jej vyzve k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Pokud občan nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní, má se za to, že na podání netrvá. V případě, že se občan písemně obrátí na příslušný úřad, z jakého důvodu mu nebylo odpovězeno, příslušný úřad občanovi sdělí důvod, proč tak rozhodl. 

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním písemné žádosti o poskytnutí údajů z AISEO u příslušného úřadu. V žádosti obyvatel uvede

  • jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
  • rodné číslo,
  • číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu,
  • adresu místa trvalého pobytu,

  žádost opatří úředně ověřeným podpisem. Povinnost úředního ověření neplatí, pokud obyvatel podepíše žádost před orgánem příslušným k poskytování údajů.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  O poskytnutí údajů z AISEO lze požádat:

  a) elektronicky na formuláři, zpřístupněném Ministerstvem vnitra dálkovým přístupem, který žadatel po vyplnění opatří zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím zpřístupněné datové schránky, a to u:
  • obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
  • krajského úřadu,
  • Ministerstva vnitra, odboru správních činností,
   b) nebo osobně na:
  • ohlašovně,
  • obecním úřadě obce s rozšířenou působností,
  • krajském úřadě,
  • Ministerstvu vnitra, odboru správních činností,
  • prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT),

  c) nebo v listinné podobě na:

  • ohlašovně,
  • obecním úřadě obce s rozšířenou působností,
  • krajském úřadě,
  • Ministerstvu vnitra, odboru správních činností.

   

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • písemná žádost s úředně ověřeným podpisem, povinnost úředního ověření neplatí, pokud obyvatel předloží doklad totožnosti a žádost podepíše před orgánem příslušným k poskytování údajů
  • občanský průkaz nebo cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu pro cizince nebo průkaz povolení k pobytu azylanta
  • doklad prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem, například: občanský průkaz rodiče (je-li v něm zapsáno dítě mladší 15 let), rodný list dítěte, rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka (pokud byl občan zbaven způsobilosti k právním úkonům)
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Tiskopis „Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému“, který lze získat u

  • Magistrátu města Ostravy, odboru vnitřních věcí, oddělení evidence obyvatel a občanských průkazů,
  • úřadů městských obvodů statutárního města Ostravy,
  • Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,
  • Ministerstva vnitra, odboru správních činností.
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za poskytnutí osobních údajů z informačního systému uhradí občan správní poplatek ve výši 50,- Kč. Správní poplatek lze uhradit osobně na úřadě anebo přiložit k písemné žádosti.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny, obvykle je žádost vyřízena bezodkladně.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Žádost je možno podat elektronicky na formuláři, zpřístupněném Ministerstvem vnitra dálkovým přístupem, který žadatel po vyplnění opatří zaručeným elektronickým podpisem, nebo podá prostřednictvím zpřístupněné datové schránky.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon  č. 133/2000 Sb., o  evidenci  obyvatel  a  rodných  číslech  a  o  změně  některých  zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky nejsou stanoveny

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce nejsou stanoveny.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR .

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Výpis z informačního systému můžete potřebovat např.:

  • tam, kde po vás požadují datum změny trvalého pobytu, který není uveden v občanském průkazu,
  • když studenti žádají ubytování na kolejích, často po nich požadují potvrzení o trvalém pobytu rodičů (každý rodič musí žádat osobně s občanským průkazem nebo cestovním pasem),
  • při úředním ověření podpisu, pokud máte jako doklad totožnosti jen cestovní pas, je nutno doložit údaj o místu trvalého pobytu, kterým je výpis z informačního systému.
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  23.11.2011

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno