Ohlášení adresy pro doručování písemností

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Ohlášení adresy pro doručování písemností

 2. Základní informace k životní situaci

  Na písemnou žádost občana lze v evidenci obyvatel vést též údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti. Tato adresa je vždy odlišná od adresy místa trvalého pobytu.

   

  Adresu pro doručování, její změnu nebo zrušení, může ohlásit obyvatel starší 15 let ohlašovně v místě trvalého pobytu vyplněním tiskopisu nebo volnou formou. Při ohlášení adresy pro doručování je obyvatel povinen prokázat svou totožnost. Za ohlášení adresy pro doručování, její změny nebo zrušení se neplatí správní poplatek.

  Obyvatel si může vybrat jeden z typů adresy pro doručování – kromě klasické adresy to může být i e-mailová adresa, číslo faxu nebo schránka P. O. Boxu.

  Při doručování bude správní orgán zjišťovat, zda obyvatel má zřízenou nebo ohlášenou:

  • 1. datovou schránku;
  • 2. doručovací adresu sdělenou v rámci vedeného či jiného správního řízení;
  • 3. adresu pro doručování;
  • 4. adresu místa trvalého pobytu.
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
  • občan starší 15 let,
  • pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci,
  • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě pěstoun, 
  • zákonný zástupce za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům,zákonný zástupce za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý jednat v  éto věci.  
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Občan ohlásí adresu pro doručování písemností, její změnu nebo zrušení na ohlašovně v místě trvalého pobytu. Občan vyplní tiskopis, který je k dispozici na ohlašovně, použití tiskopisu není podmínkou, ohlášení je možno učinit rovněž volnou formou, tj. v listinné podobě. Žádost v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana. To neplatí v případě, kdy občan podepíše žádost před zaměstnancem ohlašovny. Pokud má žádost formu datové zprávy, občan ji po vyplnění opatří zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaném poskytovatelem certifikačních služeb nebo dodá prostřednictvím datové schránky. Žádost může rovněž obsahovat datum, od kterého občan žádá, aby na adresu, na kterou mu mají být písemnosti doručovány, byly písemnosti doručovány. V opačném případě se jedná o datum podání žádosti. 

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Předložením vyplněného a podepsaného tiskopisu, příp. jiného písemného oznámení na ohlašovně v místě trvalého pobytu.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Občan ohlásí adresu pro doručování na ohlašovně v místě svého trvalého pobytu, tj.

  • ve statutárním městě Ostrava na ohlašovně úřadu městského obvodu, a to Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava, Ostrava-Jih, Poruba, Nová Bělá, Vítkovice, Stará Bělá, Pustkovec, Mariánské Hory a Hulváky, Petřkovice, Lhotka, Hošťálkovice, Nová Ves, Proskovice, Michálkovice, Radvanice a Bartovice, Krásné Pole, Martinov, Polanka nad Odrou, Hrabová, Svinov, Třebovice, Plesná,
  • na obecním úřadu Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vřesina, Zbyslavice a Vratimov.

  U Magistrátu města Ostravy nelze ohlásit adresu pro doručování. 

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • občan České republiky předkládá platný občanský průkaz, pokud nemá občanský průkaz, předkládá platný cestovní doklad,
  • cizinci s povolením k pobytu na území České republiky, občané Evropské unie, kteří na území České republiky hodlají přechodně pobývat po dobu delší než 3 měsíce a cizinci, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany předkládají doklad totožnosti vydaný dle zvláštních zákonů. 
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Za ohlášení adresy pro doručování, její změny nebo zrušení se nevybírá správní poplatek.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny, obvykle je ohlášení adresy pro doručování provedeno bezodkladně. 

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou požadovány. 

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Ohlášení lze učinit elektronicky s použitím zaručeného elektronického podpisu.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Sankce nejsou stanoveny.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Na webových stránkách ministerstva vnitra - http://www.mvcr.cz/, portál veřejné správy. 

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  24.11.2011

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno