Povolení uzavírky místních komunikací

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

Uzavírka provozu na pozemní komunikaci.

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Povolení uzavírky místních komunikací

 2. Základní informace k životní situaci

  Provoz na místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci lze uzavřít jen na základě povolení silničního správního úřadu. Uzavírka může být buď částečná (uzavření více než poloviny jednoho jízdního pruhu v délce větší než 50 m na dobu delší než 3 dny), nebo úplná. Silniční správní úřad může nařídit trasu objížďky.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Osoba, v jejímž zájmu má dojít k povolení uzavírky a nařízení objížďky. V případě, že jsou důvodem uzavírky stavební práce, podává žádost o povolení uzavírky jejich zhotovitel, pokud silniční správní úřad nestanoví jinak.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Splnění všech požadovaných náležitostí.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti k silničnímu správnímu úřadu; nejedná-li se o havárii, je třeba žádost doručit silničnímu správnímu úřadu nejpozději 30 dnů před navrhovaným zahájením uzavírky.

 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • Žádost o povolení uzavírky (náležitosti žádosti určuje ustanovení § 39 odst. 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích),
  • Aktuální výpis z obchodního rejstříku (právnická osoba), kopii živnostenského listu (fyzická osoba podnikající), OP (fyzická osoba),
  • Plnou moc k vyřizování úředních záležitostí (oprávnění k vyřizování úředních záležitostí nutno doložit plnou mocí žadatele nebo jeho statutárního zástupce),
  • Projekt dočasného dopravního značení na uzavírku i objížďku, schválený v Pracovní skupině Organizace a řízení dopravy na Ostravských komunikacích, a.s.,
  • Souhlas vlastníka a správce komunikace,
  • Souhlas Policie ČR, Dopravního inspektorátu, Výstavní 55, Ostrava – Vítkovice (pokud není součástí Projektu dočasného dopravního značení),
  • Pokud je na dotčené pozemní komunikaci provozována linková osobní doprava, také vyjádření příslušného dopravce.
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  O žádosti musí být rozhodnuto do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech a v případech, kdy je nařízeno místní šetření, do 60 dnů od zahájení řízení, tj. od podání žádosti.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Účastníkem řízení o povolení uzavírky a nařízení objížďky je kromě žadatele vlastník (správce) místní komunikace, která má být uzavřena; vlastník (správce) pozemní komunikace, po které má být vedena objížďka; obec, v jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka. Pokud je po dotčené pozemní komunikaci vedena dráha, také provozovatel dráhy. Dotčeným orgánem je příslušný orgán Policie České republiky.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Součinnost při vyřizování žádosti, např. urychleným odstraněním případných nedostatků a vad žádosti. Žadatel je povinen na svůj náklad označit uzavírku a objížďku způsobem stanoveným v rozhodnutí o povolení uzavírky. Pokud má uzavírka trvat déle než 3 dny a jejím důvodem jsou stavební práce, musí žadatel na začátku uzavírky umístit orientační tabuli, na které uvede termín zahájení uzavírky, termín ukončení uzavírky a název a sídlo žadatele.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou související předpisy
 17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává ke správnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení rozhodnutí. Odvolání proti rozhodnutí o uzavírce nemá odkladný účinek.

 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Neoprávněné uzavření místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace, neoprávněné zřízení objížďky, neoznačení povolené uzavírky nebo nařízené objížďky podle vydaného rozhodnutí a nedodržení podmínek stanovených v rozhodnutí o povolení uzavírky je u fyzické osoby přestupkem a u právnické osoby a podnikající fyzické osoby správním deliktem, za který lze uložit pokutu do 500 000,- Kč.

 19. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
 20. Další související informace
 21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 22. Za správnost návodu odpovídá útvar
 23. Kontaktní osoba
 24. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 25. Popis byl naposledy aktualizován

  23.11.2011

 26. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 27. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace