Ztráty a nálezy

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Ztráty a nálezy

 2. Základní informace k životní situaci

  Nalezení ztracené věci. Jedná se o případy, kdy fyzická či právnická osoba nalezne věc, která byla ztracena a není ji znám ten, kdo ji ztratil, nebo vlastník.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Nález odevzdává osoba, která ji nalezla. Věc si může vyzvednout osoba, která věc ztratila, nebo vlastník věci či jeho zmocněnec na základě písemné plné moci.

  V případě vlastníka – fyzické osoby, která není zletilá či je omezena ve svéprávnosti, jedná za fyzickou osobou zákonný zástupce či jím zvolený zmocněnec na základě písemné plné moci.

  V případě vlastníka – právnické osoby jedná za právnickou osobu statutární orgán, pověřený zaměstnanec na základě písemného pověření či zmocněnec na základě písemné plné moci.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Osoba, která nalezne ztracenou věc, je povinna ji odevzdat tomu, kdo ji ztratil, nebo jejímu vlastníkovi. Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do tří dnů; byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení, který se zachová podle jiných právních předpisů, a není-li jich, postupuje, jako by byl nálezcem.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Odevzdáním věci na obci.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Třebovice, ul. 5. května 5027/1, 722 00 Ostrava - Třebovice.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Kancelář tajemnice ÚMOb Třebovice  

  Kontaktní osoba:       

  Ing. Marcela Pastrňáková, tajemnice, tel.: 599 422 105
  e-mail: mpastrnakova@trebovice.ostrava.cz

  Úřední dny: pondělí a středa od 08:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:00,

  v jiné dny po předchozí telefonické domluvě.

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas, povolení o trvalém pobytu cizince)

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Při odevzdání nálezu není potřebný žádný formulář, záznam o nálezu sepíše pověřený zaměstnanec Úřadu městského obvodu Třebovice na místě.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Odevzdání nálezu není nijak zpoplatněno.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Odevzdání nálezu se vyřídí na místě okamžitě. Vrácení věci tomu, kdo věc ztratil, nebo vlastníkovi se provádí neprodleně poté, kdy se osoba o věc přihlásí, s přihlédnutím k okolnostem případu (např. doba nezbytná k vyzvednutí finanční hotovosti z depozitního účtu apod.).

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  -

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Ten, kdo věc ztratil, nebo vlastník věci, který se přihlásí, musí prokázat svou totožnost a své právo k věci, a to s ohledem na okolnosti případu (doklad o koupi věci, má-li jej k dispozici, popis nalezené věci, uvedení přesné výše finanční hotovosti apod.).

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  datová schránka statutárního města Ostravy – městského obvodu Třebovice

  e-mail: mpastrnakova@trebovice.ostrava.cz; posta@trebovice.ostrava.cz

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

  zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Neodevzdání nalezené věci či obci a její ponechání nálezcem může být řešeno v přestupkovém či trestním řízení. Obdobně je pak řešena situace, kdy se za vlastníka věci neoprávněně vydává jiná osoba.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  13.01.2016

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno