Místní poplatek ze psů

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Místní poplatek ze psů

 2. Základní informace k životní situaci

  Statutární město Ostrava obecně závaznou vyhláškou č. 19/2019, o místním poplatku ze psů stanovilo místní poplatek ze psů a jeho vybírání na území statutárního města Ostravy.

  Předmětem poplatku je držení psa, který je starší než 3 měsíce. Poplatníkem je držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má na území městského obvodu Třebovice trvalý pobyt nebo sídlo.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Poplatník, kterým je fyzická a právnická osoba, která je držitelem psa a má na území městského obvodu Třebovice trvalý pobyt nebo sídlo, je způsobilá k právním úkonům, nebo její zákonný zástupce (s plnou mocí).

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Držitel psa je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu do 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti. Povinnosti oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona o  místních poplatcích a této obecně závazné vyhlášky osvobozena. Důvod osvobození musí držitel psa správci poplatku prokázat. Držitel psa je rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatkové povinnosti nebo na vznik a zánik osvobození nebo změnu údajů uvedených v ohlášení, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. Zjištěný přeplatek na místním poplatku se vrací na žádost držitele, činí-li více než 100,-- Kč.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Za splnění ohlašovací povinnosti písemnou formou se považuje řádné vyplnění formuláře

  - Přiznání k místnímu poplatku ze psů - a jeho doručením správci poplatku.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Třebovice, finanční úsek, 5. května 5027/1, 722 00 Ostrava - Třebovice

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

   

  Ing. Silvie Janalíková
  pracovník úseku - finanční
  +420599422107 13 / Ostrava - Třebovice, 5. května 5027/1
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • Občanský průkaz nebo jiný doklad prokazující totožnost,
  • Očkovací průkaz psa,
  • Doklad o přiznání důchodu (důchodový výměr) v případě, že jste poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jediným zdrojem příjmu, anebo jste poživatel sirotčího důchodu,
  • Průkaz ZTP/P,
  • Průkaz cvičitele asistenčního psa,
  • Potvrzení uživatele honitby, že jde o loveckého psa drženého a používaného v honitbě dle příslušného zákona a potvrzení o zkoušce z výkonu apod.
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  a) Sazby poplatku

  Sazby místního poplatku ze psů jsou uvedeny v Obecně závazné vyhlášce Statutárního města Ostravy o místním poplatku ze psů č. 19/2019. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území statutárního města Ostravy.

  b) Splatnost poplatku

  Poplatek je splatný nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku. Přesáhne-li výše poplatkové povinnosti částku 1.000,- Kč, může být poplatek splatný ve dvou stejných splátkách vždy nejpozději do 31.3. a 30.9. příslušného kalendářního roku.

  c) Způsob úhrady poplatku

  • V hotovosti na pokladně úřadu městského obvodu
  • Bezhotovostním převodem na účet (nutno uvést variabilní symbol, který přidělí správce poplatku).
  • Jaké jsou lhůty pro vyřízení

   Není-li lhůta pro některý úkon v daňovém řízení stanovena obecně závaznýn právním předpisem, určí přiměřenou lhůtu rozhodnutím správce daně.

  • Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

   Nejsou stanoveni.

  • Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

   Držitel psa je povinen ohlásit do 15 dnů každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku. Při euthanazii, úhynu, odvozu do kafilerie, doručte čitelně vyplněný doklad od veterinárního lékaře s datem, přesnou specifikací psa a přesným jménem jeho držitele.

   Údaje rozhodné pro osvobození nebo úlevu je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 1 roku ode dne, kdy nárok vznikl.

   Při přihlášení a odhlášení psa jiným subjektem než je držitel tohoto zvířete, požadujeme k tomuto úkonu plnou moc (nemusí být úředně ověřena).

   Povinnost ohlásit údaj nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku zjistit automatizovaným způsobem ze svých rejstříků nebo evidence. Jedná se o věk poplatníka, který má vliv na výši sazby poplatku za psa, a který si může správce poplatku zjistit z vlastní evidence.

  • Elektronická služba, kterou lze využít
  • Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

   Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

  • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

   Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji ohlašovací povinnost vyplývající z obecně závazné vyhlášky č. 19/2019 nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č. 280/2009, daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nepeněžité plnění dle příslušných ustanovení daňového řádu.

  • Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  • Související životní situace a návody, jak je řešit
  • Popis byl naposledy aktualizován

   22.07.2020

  • Datum konce platnosti popisu

   Neuvedeno