Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

 2. Základní informace k životní situaci

  Statutární město Ostrava obecně závaznou vyhláškou č. 18/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství stanovilo místní poplatek za užívání veřejného prostranství a podrobnosti jeho vybírání na území statutárního města Ostravy.

  Předmětem poplatku je užívání veřejného prostranství zvláštními způsoby, kterými se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních a reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných podobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Poplatník, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným výše a není vlastníkem pozemku. Jedná-li za poplatníka jiná osoba, prokazuje se tato osoba zplnomocněním poplatníka.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit písemně na předepsaném tiskopise zvláštní užívání veřejného prostranství nejméně 5 dnů před jeho zahájením. V případě umístění stavebního zařízení v souvislosti s odstraněním havárie, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznávaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující den.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Ohlašovací povinnost je nutno učinit písemně. Tiskopis – Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství -  lze získat u správce poplatku nebo na internetových stránkách městského obvodu.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Třebovice, finanční úsek, 5. května 5027/1, 722 00 Ostrava - Třebovice

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

   

  Ing. Silvie Janalíková
  pracovník úseku - finanční
  +420599422107 13 / Ostrava - Třebovice, 5. května 5027/1
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • Občanský průkaz nebo jiný doklad prokazující totožnost,
  • Zplnomocnění statutárního orgánů společnosti k jednání za společnost.
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  a) Sazby poplatku

  Sazby místního poplatku za užívání veřejného prostranství jsou uvedeny v Obecně závazné vyhlášce Statutárního města Ostravy o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č. 18/2019. Poplatek se vybírá za celou dobu, kdy je veřejné prostranství zvláštním způsobem užíváno, a to počínaje dnem, kdy se začalo skutečně užívat až do dne, kdy faktické užívání skončilo. Poplatek se platí za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívání veřejného prostranství.

  b) Splatnost poplatku

  Poplatek je splatný nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud je to částka vyšší než 50 000,--Kč, je poplatek splatný do 10 dnů po ukončení užívání veřejného prostranství.

  c) Způsob úhrady poplatku

  • V hotovosti na pokladně úřadu městského obvodu
  • Bezhotovostním převodem na účet (nutno uvést variabilní symbol, který přidělí správce poplatku).
 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Není-li lhůta pro některý úkon v daňovém řízení stanovena obecně závazným právním předpisem, určí přiměřenou lhůtu rozhodnutím správce daně.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Nejsou stanoveny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek podle zákona  č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji ohlašovací povinnost vyplývající z obecně závazné vyhlášky č. 18/2019 nebo uloženou rozhodnutím podle zákona  č. 280/2009, daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nepeněžité plnění dle příslušných ustanovení daňového řádu.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  12.04.2022

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno