Czech POINT

Výpisy z aplikace Czech POINT

Výpisy z aplikace Czech POINT

Výpisy z veřejných registrů

 1. Obchodní rejstřík
 2. Katastr nemovitostí
 3. Živnostenský rejstřík
 4. Seznam kvalifikovaných dodavatelů
 5. Insolvenční rejstřík
 6. Rejstřík trestů právnických osob

Výpisy z neveřejných registrů

 1. Trestní rejstřík
 2. Registr účastníků provozu modulu autovraky ISOH
 3. Bodové hodnocení osoby - registr řidičů

Podání

 1. Podání žádosti o zřízení datové schránky
 2. Podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových
 3. Přidání pověřené osoby k přístupu do DS
 4. Zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
 5. Zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům/vedoucím OVM
 6. Znepřístupnění DS, která byla zřízena na žádost
 7. Opětovné zpřístupnění DS, která byla zřízena na žádost
 8. Žádost, aby DS plnila/neplnila funkci OVM.
 9. Povolení vzájemného dodávání dokumentů mezi fyzickými osobami, podnikajícími fyzickými osobami a právnickými osobami prostřednictvím datových schránek

10.  Oznámení o změně adresy nebo příjmení osob s přístupem do DS

Autorizovaná konverze dokumentů

 1. Konverze z listinné do elektronické podoby
 2. Konverze z elektronické do listinné podoby
 3. Ověření provedení autorizované konverze

Funkcionality informačního systému základních registrů

 1. Výpis údajů z registru obyvatel
 2. Výpis údajů z registru osob
 3. Veřejný výpis údajů z registru osob
 4. Výpis o využití údajů z registru obyvatel
 5. Výpis o využití údajů z registru osob
 6. Žádost o změnu údajů v registru obyvatel
 7. Žádost o změnu údajů v registru osob
 8. Žádost o poskytnutí údajů třetí osobě

 

Ceník služeb

 

VEŘEJNÉ EVIDENCE

CENA ZA PRVNÍ STRANU

CENA ZA KAŽDOU DALŠÍ STRANU

Katastr nemovitostí

100,-Kč

50,-Kč

Obchodní rejstřík

100,-Kč

50,-Kč

Živnostenský rejstřík

100,-Kč

50,-Kč

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

100,-Kč

 50,-Kč

Insolvenční rejstřík

100,-Kč

 50,-Kč

Rejstřík trestů právnických osob

100,-Kč

 

 

 

 

NEVEŘEJNÉ EVIDENCE

 CENA

 

Rejstřík trestů

100,-Kč

 

Bodové hodnocení osoby

100,-Kč

50,-Kč

Registr účastníků MA ISOH

100,-Kč

50,-Kč

 

 

 

PODÁNÍ 

CENA

 

Žádost o zřízení datové schránky a všechny další úkony související s informačním systémem datových schránek

0,-Kč

 

* Opětovné vydání přístupových údajů k datové schránce

200,-Kč

 

 

 

 

AUTORIZOVANÁ KONVERZE

CENA ZA PRVNÍ STRANU

CENA ZA KAŽDOU DALŠÍ STRANU

Z listinné do elektronické

30,-Kč

30,-Kč

Z elektronické do listinné

30,-Kč

30,-Kč

Ověření autorizované konverze

0,-Kč

0,-Kč

 

 

 

 

INFORMAČNÍ SYSTÉM ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ

CENA ZA PRVNÍ STRANU

CENA ZA KAŽDOU DALŠÍ STRANU

Výpis údajů z registru obyvatel

100,-Kč

50,-Kč

Výpis údajů z registru osob

100,-Kč

50,-Kč

Veřejný výpis údajů z registru osob

100,-Kč

50,-Kč

Výpis o využití údajů z registru obyvatel

100,-Kč

50,-Kč

Výpis o využití údajů z registru osob

100,-Kč

50,-Kč

Žádost o změnu údajů v registru obyvatel

0,-Kč

0,-Kč

Žádost o změnu údajů v registru osob

0,-Kč

0,-Kč

Žádost o poskytnutí údajů třetí osobě

0,-Kč

0,-Kč

* První žádost o zneplatnění přístupových údajů k datové schránce je podle zákona č.300/2008 Sb. zdarma. Každá další žádost je již zpoplatněna částkou 200,-Kč. Po uplynutí tří let má vlastník schránky opět nárok na jedno zneplatnění zdarma.

 

O vydání ověřeného výpisu:  z veřejné evidence může požádat jakákoli fyzická i právnická osoba (není ověřována totožnost žadatele), z neveřejné evidence může požádat osoba, které se příslušný výpis týká po prokázání své totožnosti (např. platným občanským průkazem nebo cestovním pasem). V případě žádosti o vydání výpisu z bodového hodnocení řidiče je někdy nezbytné doložit i platný řidičský průkaz. Výpisy z neveřejných evidencí je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v ČR a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.  Poznámka: po provedení úkonu se plná moc žadateli o výpis nevrací.

O vydání přístupu do MA ISOH může požádat osobně provozovatel zařízení ke sběru autovraků či zmocněnec na základě úředně ověřené plné moci, a to po předložení: identifikace provozovatele – tj. výpisu z obchodního rejstříku (lze vystavit při podání žádosti o autorizaci přímo na pracovišti Czech POINT) , identifikace žadatele – tj. platného občanského průkazu a plné moci k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH. Plnou moc vystavuje za žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění přístupu do MA ISOH osobně. Plná moc musí obsahovat úředně ověřený podpis.

Žadatelem v případě podání zpracovávaných agendou Czech POINTmůže být fyzická a právnická osoba, stejně tak v případě autorizované konverze. V případě žádostí spojených s ISDS (informačním systémem datových schránek) je žadatel povinen prokazovat totožnost. 

 

Výpisy z veřejných evidencí (Obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík, Katastr nemovitostí, Seznam kvalifikovaných dodavatelů z IS o veřejných zakázkách, Insolvenční rejstřík):

Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku:

 • u Obchodního rejstříku IČ subjektu
  • u Živnostenského rejstříku IČ podnikatele / fyzické osoby
  • u Katastru nemovitostí název katastrálního území a číslo listu vlastnictví, nebo číslo pozemku, nebo číslo popisné
  • u Seznamu kvalifikovaných dodavatelů IČ subjektu
  • u Insolvenčního rejstříku IČ subjektu

Výpisy z neveřejných evidencí :

 • Rejstřík trestů: Pro vydání ověřeného výpisu je třeba přímo na pracovišti Czech POINT podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem).
 • Bodové hodnocení řidiče: Pro vydání ověřeného výpisu je třeba doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem) a někdy také předložit platný řidičský průkaz.

Výpisy z neveřejných evidencí je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v ČR a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem). Poznámka: po provedení úkonu se plná moc žadateli o výpis nevrací.  

Autorizace kontaktní osoby, která žádá o oprávnění přístupu do MA ISOH: Pro vydání přístupu do MA ISOH je třeba doložit: identifikaci provozovatele – tj. výpis z obchodního rejstříku (lze vystavit při podání žádosti o autorizaci přímo na pracovišti Czech POINT) , identifikaci žadatele – tj. platný občanský průkaz a plnou moc k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH. Plnou moc vystavuje za žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění přístupu do MA ISOH osobně. Plná moc musí obsahovat úředně ověřený podpis. 

 

Kontaktní místo Czech POINT

Statutární město Ostrava

Úřad městského obvodu Třebovice

5. května 5027/1

722 00 Ostrava – Třebovice

 

Ověřené výstupy z CzP vydává:

stavební úsek Úřadu městského obvodu Třebovice,

1. patro budovy radnice č.p. 5027, ul. 5. května, Ostrava-Třebovice.

Úřední hodiny:

pondělí, středa:  8.00 – 11.30 hodin a 12.30 – 17.00 hodin

 

Postup vydání ověřeného výpisu:

 • úředník zadá požadavky na vyhotovení výpisu a sdělí vám počet stran a cenu výpisu. Po zaplacení příslušné částky vám bude výpis vydán. Součástí výpisu je "ověřovací doložka", která z něho činí veřejnou listinu. Za ověřovací doložku se neplatí.